سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید میرزابیگی کسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین اله معصومی – استادیارگروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خواص فیزیکی کشمش سلطانی ۱با توجه به محتوی رطوبتی اندازه گیری شدند. اقطار کوچک ، متوسط و بزرگ در رطوبت ۱۱ % (تر پایه ۲) اندازه گیری و قطر متوسط هندسی ۳و کرویت ۴ محاسبه شدند بر پایه قطرمتوسط هندسی، کشمش ها به سه گروه ریز، متوسط و درشت تقسیم بندی شدند. چگالی ظاهری ۵، چگالی دانه ای ۶ و ضریب اصطکاک ۷ محصول روی سطح چوب در سه سطح رطوبتی ، ۱۵ % و ۲۰ % (تر پایه )اندازه گیری و روابط ریاضی بین این خواص با محتوی رطوبتی تعیین شد. از نظر اندازه، گروه متوسط بیشترین درصد محصول را به خود اختصاص داد( ۴۳ %). با افزایش محتوای رطوبتی، چگالی ظاهری وضریب اصطکاک ایستایی روی سطح چوب افزایش و چگالی دانه ای کاهش یافت . روابط ریاضی بین خواص فیزیکی اندازهگیری شده با محتوی رطوبتی به صورت چند جملهایهای درجه ۲ بدست آمدند