سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی الرضا باغانی – دانشجویان کارشناسی ارشد
محمود رضایی نیا –
علی رجبی پور – دانشیار دانشگاه تهران
مجید خانعلی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

شلغم یکی از محصولات مهم در مجموعه گیاهان غذایی و دارویی می باشد. با توجه به این که آسیب های مکانیکی وارده بر شلغم باعث کاهش کیفیت و افزایش میزان فساد پذیری آن می شود، تعیین ویژگی های فیزیکی ومکانیکی آن برای طراحی ماشین های مختلفی که در برداشت و فرایندهای پس از برداشت این محصول دست دارند از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق ۶۰ عدد شلغم برای تعیین ویژگی های فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته وسپس به دو گروه ۳۰ تایی برای تعیین خواص مکانیکی در دو راستای طولی و عمود بر طول محصول تقسیم شدند. نتایج مقایسه ی مقادیر نشان دادند که شلغم در راستای طولی نسبت به راستای عمود بر طول دارای مدول الاستیسیته ی بیشتر وچقرمگی و انرژی گسیختگی کمتر است. همچنین مقدار تغییر شکل تا نقطه ی تسلیم و میانگین تنش تسلیم در جهت طول کمتر از جهت عمود بر طول محصول است. روابط رگرسیونی بین مشخصه های فیزیکی و مکانیکی شلغم نیز با استفاده ازنرم افزارSpss به دست آمدند، رابطه های بین مشخصه های فیزیکی دارای ضرایب همبستگیR 2بالا (نزدیک به ۱) وسطح معنی داری۰/۰۱بودند که نشان دهنده ی این است که این روابط می توانند در پیش بینی خواص فیزیکی قابل اعتماد باشند