سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ساچده کریمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

چکیده:

در حال حاضر گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی کشورها تبدیل شده است و دراین میان گردشگری روستایی، نقش بسایر مهمی را ایفا می نماید . که نیازمند برنامه ریزی گردشگری، در این زمینه می باشد شهرستان نطنز، با دارا بودن روستاهای بسیار جذاب و دیدنی و آثار معماری شاخص ، یکی از شهرستان های برخوردار دراین زمینه می باشد ، که نیازمند ارائه برنامه دقیق گردشگری روستایی می باشد تا بتوان گامی را در جهت تحقق سند چشم انداز 1404 برداشت . این پژوهش نیز ، بر اساس روش تحلیلی – آماری می باشد که با استفاده از مدل تحلیلی ترجونگف به بررسی شرایط آسایش اقلیمی روستاهای شهرستان نطنز، پرداخته است . دادههای اقلیمی ، از سایت هواشناسی اصفهان استخراج ، و تحلیل های مورد نظر صورت پذیرفت ، و سپس با استفاده از نرم افزار GIS، نقشه های پهنه بندی آسایش اقلیمی روستاهای شهرستان ، ترسیم گردید . نتایج بیانگر آن بودندکه ، به طور کلی بهرین ماه ها در طول روز و شب که، روستاهای شهرستان نطنز دارای شرایط اقلیم گردشگری مناسب می باشد ، ماه های (مهر در طول روز، ماه تیر در طول شب، ماه اردیبهشت در طول روز و ماه فروردین در طول روز) می باشد .