سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ابوالفضل مساعدی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
موسی حسام – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از مسائلی که توجه بیشتر محققین محیط زیست را به خود جلب کرده است مسئله افت سطح اب دریاچه ارومیه است که از لحاظ زیست محیطی این دریاچه را با خطر جدی مواجه ساخته است یکی از راههای جلوگیری ازاین فاجعه پیش بینی جریان ورودی به این دریاچه و اتخاذ تصمیمیات مدیریتی صحیح با توجه به نتایج ان می باشد دراین تحقیق جهت پیش بینی جریان رودخانه لیقوان از داده های دبی حوضه لیقوان چای از زیرحوضه های دریاچه ارومیه استفاده شده است برای این منظور از دو روش سیستم استنتاج فازی FIS و سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی ANFIS استفاده شده است سپس با مقایسه نتایج این دو مدل با استفاده از معیارهای مختلف اماری از جمله معیار ناش – ساتکلیف ، مشاهده شد که روش ANFIS نتایج دقیق تری CNS=0/989 را به نسبت به روش CNS=0/942 FIS ارائه داده است و این روش دبی های پیک را به خوبی شبیه سازی می کند.