سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد پوزش – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید محتسبی – استاددانشگاه تهران
حجت احمدی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

چنانچه عملیات زراعی در زمان بهینه انجام نشود منجر به کاهش در عملکرد و کیفیت محصول می شود که این کاهش، در واقع از دست دادن بخشی از سود است که آن را هزینه به موقع انجام نشدن عملیات می گویند. بخشی از عوامل تاخیر درعملیات مربوط به مدیریت مزرعه است و بخشی دیگر به دلیل قابلیت اطمینان پایین تراکتور و خرابیهای مکرر در مزرعه می باشد. تراکتور تعیین کننده ترین ابزار در انجام به موقع عملیات است. در این مطالعه برای تعیین تابع قابلیت اطمینانتراکتورهای مسی فرگوسن ۲۸۵ فعال در کشت و صنعت نیشکر دعبل خزایی خوزستان، توابع توزیع نرمال، نمایی منفی، فوق نمایی، پواسون و ویبال برای فواصل کار تا خرابی در سال دهم عمر تراکتورها به روش تخمین لحظه ای برازش شدهو طبق آزمون کی دو بهترین تابع قابلیت اطمینان برای کار در شرایط مفروض، تابع توزیع نمایی با فاکتور لاندا برابر با۰/۰۲۵ به دست آمد. در نهایت معادلهی ارائه شده توسطASAE برای محاسبه هزینه به موقع انجام نشدن عملیات، بر حسب تابع قابلیت اطمینان تراکتور در شرایط مطالعه برآورد شد