سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ولی اله داوری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، مربی ، دانشجوی دوره PHD
SH.A MAMEDOV – عضو هیات علمی دانشگاه عمران و معماری باکوی جمهوری آذربایجان
T.J HASANOVA – عضو هیات علمی دانشگاه عمران ومعماری باکوی جمهوری آذربایجان ، دانشیار

چکیده:

موقع بررسی آزمایشات، روی سازه تحت بارگذاری دینامیکی ، تحقیقات در دو جهت پیش می رود:-۱ تعریف عکس العمل های یک سازه ، برای تاثیرات تنظیم به منظور اعمال شرایط دینامیکی تغییر شکلها. -۲ تخمین شرایط سازه ساختمان و طرح کاربری واقعی آن در ضمن استفاده در یک مد نوسان یا نوسانات اجباری . در مطالعات تشخیصی ساختمانهائی که تحت بارگذاری دینامیکی قرار دارند ، تحقیقات آزمایشگاهی معمولا صرف نحوه اعمال بارمی گردد. مسئله اصلی در ثبات نمودن پارامترها و توصیف رفتار یک سازه زیر بار و مقایسه پذیرش آنها ، نهایی می شود .با تعبیه رسیور در چهار طبقه یک ساختمان چهار طبقه و وصل نمودن آنها به صورت موازی به یک اسیلوسکوپ (oscilloscope ) وترسیم منحنی لرزه نگاشت و نهایتا استفاده از آنها در مدل ، صورت گرفته است.