سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جمال احمدآلی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
امیر نورجو – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
کیوان فتوحی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات تعیین حد تخلیه مجاز رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند با بهره – گیری از دستگاه نوترونمتر، بصورت فاکتوریل با فاکتور ) A مراحل رشد چغندرقند ) در چهار سطح ) a1 مرحلة اول رشد ) ،a2( مرحلة دوم رشد ) ، a3 ( مرحلة سوم رشد ) و a4 (مرحله چهارم رشد) و فاکتور B ( تخلیة رطوبتی ) در دو سطح-70)b1 65 درصد ) و 85-90)b2 درصد ) و سه تیمار شاهد ( تخلیة رطوبتی 45-50 ، 65-70 و 85-90 درصد در کلیه مراحل رشد ) جمعاً 11 تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال 1384 اجرا گردید . نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد ریشه با 63/5 تن در هکتار و بالاترین کارآیی مصرف آب با 5/31 کیلوگرم بر مترمکعب مربوط به تیمار شاهد ( تخلیة رطوبتی 45-50 درصد ) میباشد . هم چنین نتایج نشان داد که بین مراحل مختلف رشد اختلاف معنی داری وجود ندارد هر چند که حساس ترین مرحله به تخلیة رطوبتی، مرحلة دوم رشد است