سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا قاسمی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین کاظمی کارگر – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

از جمله روشهای موثر در افزایش قابلیت اطمینان سیستم، تعیین تعداد و مکان بهینه ریکلوزرها در شبکه های توزیع میباشد. هدف از این مقاله بهبود شبکه با کمترین هزینه میباشد. لذا تابع هدف به صورت مجموع وزن دار شاخصهای قابلیت اطمینان و هزینه- ها تعریف شده است. با توجه به غیر خطی بودن تابع هدف و فضای بزرگ نقاط جواب استفاده از روشهای بهینه سازی هوش جمعی برای بدست آوردن جواب بهینه بهترین گزینه میباشد که در این مقاله برای بهینه سازی تابع هدف از روش بهینه سازی ازدحام ذرات گسسته Binary PSO استفاده شده است. برای مدل سازی خطا با توجه به نرخ وقوع خطا در خطوط از تابع توزیع احتمال گسسته پواسون و همچنین از روش مونت-کارلو برای محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان استفاده شده است. بدین صورت عدم قطعیتهایی که در وقوع خطا در شبکه موجود میباشد مدل میشود. در نهایت نحوه فرمولبندی تابع هدف و روش بهینه سازی پیشنهادی بر روی فیدر 20 سرخه حصار از شبکه توزیع تهران پارس ارائه میگردد kV شعاعی و مقایسه ای از وضعیت فعلی این فیدر با نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی ارائه میشود.