سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شجاع قربانی دشتکی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی همایی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

اندازه گیری ویژگی های هیدرولیکی خاک از جمله نفوذپذیری هزینه بر و زمان بر بوده و به دلیل تغییرپذیری مکانی و زمانی فراوان آن، دشوار است ] . [ 3 به همین جهت، تلاش هایی فراوان برای تخمین برخی از این ویژگی های هیدرولیکی به صورت غیرمستقیم انجام گرفته است . تخمین ویژگی های هیدرولیکی دیریافت با استفاده از اطلاعات موجود خاک که معمولاً بوسیله ی معادلات رگرسیونی صورت می گیرد، توابع انتقالی خاک 1 نامیده می شود ] . [ 1 تاکنون این روش برای برآورد پارامتریک نفوذپذیری خاک بکار نرفته است . نظر به اینکه نفوذ آب به خاک همچون دیگر
ویژگی های هیدرولیکی خاک متاثر از خصوصیات سرشتی آن از جمله فراوانی نسبی ذرات، جرم ویژه ی ظاهری و آرایش فضایی ذرات خاک است، به نظر می رسد بتوان از توابع انتقالی برای برآورد پارامترهای نفوذ استفاده نمود . هدف از این پژوهش، تعیین توابعی برای برآورد پارامتریک نفوذ آب به خاک بود . مهمترین ویژگی غیرذاتیِ موثر بر نفوذپذیری خاک، نوع استفاده از اراضی است . در این پژوهش با گروه بندی داده ها براساس نوع کاربری، نفوذ آب به خاک با استفاده از متغیرهای ذاتی خاک مدل سازی شد . گروه بندی داده ها براساس نوع کاربری موجب می گردد تا تفاوت در نوع تخلخل درشت خاک که متاثر از نوع کاربری است، حذف گردیده و مدل سازی نفوذ آب به خاک به کمک متغیرهای متعارف و متداول امکان پذیر گردد . بنابراین برای کاربری های مرتع، گندم و آیش توابعی جداگانه اشتقاق یافت