سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اباذر اسمعلی – دانشیار گروه مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی
سوری محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزاری دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رئوف – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
سجاد میزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

حداکثر بارش 24 ساعته یکی از پارامتر های اساسی در مطالعات سیلاب ها و همچنین طراحی تاسیسات آبی می باشد. بر این اساس، برای محاسبه این پارامتر در دوره بازگشت های مختلف و بررسی تغییرات مکانی آن، تحلیل آماری و انتخاب توزیع آماری مناسب ضروری است. در این تحقیق جهت انتخاب مناسب ترین توزیع احتمالاتی حداکثر بارش 24 ساعته طی دوره آماری 23 ساله در هر یک از 20 ایستگاه مطالعاتی منطقه از نرم افزار SPSS و Easy Fit استفاده گردید. برای این منظور ابتدا هفت توزیع متداول در هیدرولوژی یعنی نرمال، لوگ نرمال 2 و 3 پارامتری، پیرسون تیپ 3 و لوگ پیرسون تیپ 3، گامای 3 پارامتری و گمبل انتخاب گردید. سپس با استفاده از آزمون های نکویی برازش کای اسکوئر، کلموگراف اسمیرنوف و اندرسون مناسب ترین تابع توزیع احتمالاتی حداکثر بارش 24 ساعته تعیین شد. نتایج حاصل از سه آزمون حاکی از متفاوت بودن آن هاست، بنابراین ابتدا رتبه برازش هر یک از توابع توزیع احتمالی مربوط به هر کدام از آزمون ها تعیین شد. سپس جهت انتخاب مناسب ترین توزیع در هر ایستگاه از جمع رتبه های هر یک از توابع توزیع احتمالی در هر آزمون نکویی برازش استفاده گردید. نتایج نشان داد که توزیع لوگ نرمال سه پارامتری غالب ترین توزیع مناسب در ایستگاه های مورد مطالعه است. به طور کلی تابع توزیع نرمال سبب بررسی سری داده های حداکثر بارش، از نظر آزمون های نکویی برازش، کمترین تطابق را در پیش بینی حداکثر بارش روزانه در دوره بازگشت های مختلف نشان داد.