سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر باقری – دانشگاه زنجان
میثم محمدطاهری – دانشگاه زنجان
مرتضی بیگلی – دانشگاه زنجان
حسام الدین یوسفیان – دانشگاه تفرش

چکیده:

منابع مختلف انرژی موتور محرکه توسعه اقتصادی یککشور میباشد، بنحویکه رونق اقتصادی یککشور همراه با رشد مصرف منابع انرژی است. انرژی الکتریکی به سبب سهولت تولید، انتقال، مصرف و کنترل نقشویژهای در توسعه ارکان اقتصادی از صنعت گرفته تا کشاورزی ایفا مینماید. بنابراین وجود هر وقفهای در تأمین انرژی الکتریکی و کاهشقابلیت اطمینان شبکه برق میتواند باعث کاهش رشد اقتصادی گردد. توسعه شبکه برق، ابزار بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان و کاهشمیزان وقفه میباشد. تعیین حد سرمایه گذاری در توسعه شبکه برق و یا میزان مجاز وقفه در برنامه ریزی توسعه شبکه باید با توجه به تأثیر وقفه در تأمین انرژی الکتریکی بر میزان ضرر اقتصادی ناشی از آن تعیین گردد. در این مقاله ضرر افتصادی ناشی از قطع برق در ایران با توجه به تولیدناخالصداخلی و سهم برق در هر یک از رشته فعالیت های اقتصادی محاسبه میگردد. هزینه توسعه شبکه برق نیز با توجه به سهم غالب هزینه توسعه تولید،بصورت هزینه توسعه تولید در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزارWASP IV بدست میآید. در نهایت با توجه به ضرر اقتصادی ناشی از قطع برق و هزینه توسعه، مقدار مجاز وقفه جهت توسعه شبکه در سناریوهای مختلف بدست آمده و با استفاده از آن توسعه بهینه شبکه در طی دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۳۰ معرفی میشود.