سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد،
عبدالرضا جعفری – عضو هیئت علمی
مهدی علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی در ارقام آفتابگردان و تعیین حساس ترین رقم به خشکی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی بطور جداگانه تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی هر کدام در سه تکرار در بهار سال 89 در منطقه یزد به اجرا در آمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش رقم تجاری آفتابگردان (آلستار هایسون 25 هیبرید آذرگل مستر روسی سوپرگروس ایریفلور) بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بسیاری از صفات فنولوژی، مرفولوژی و بیوشیمیایی ارقام فوق بطور معنی داری تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت. همچنین با استفاده از شاخص های حساسیت و مقاومت به خشکی ارقام مقایسه شدند نتایج حاصل با استفاده از شاخص حساسیت به خشکیSSI) نشان داد رقم سوپرگروس، با متوسط عملکرد 750 کیلوگرم در هکتار بیشترین حساسیت را نسبت به شرایط تنش خشکی داشت و رقم آذرگل، با متوسط عملکرد 1874 کیلوگرم در هکتار بیشترین مقاومت را نسبت به شرایط تنش و خشکی از خود نشان داد