سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صفی الدین اردبیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
تیمور توکلی هشجین – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
محمدهادی خوش تقاضا – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده:

در این تحقیق اثر رقم و سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی دانه کرچک شامل نیرو و انرژی شکست، نیروی تسلیم بیولوژیکی، ضریب الاستیسیته ظاهری و چقرمگی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشها تحت بارگذاریشبه استاتیک به کمک دستگاه آزمون مواد اندازهگیری شد. در این تحقیق از پنج توده بذر (دزفول، ایذه، باغملک شوشتر و ارومیه) و چهار سطح سرعت ( ۵ و۱۵و۲۵ و۳۵mm/min استفاده گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر روی نیرو، ضریب الاستسسیته ظاهری و نیروی نقطه تسلیم بیولوژیکی و انرژی شکست معنیدار بود. بیشترین نیروی شکست مربوط به توده بذر ایذه و کمترین میزان نیروی شکست مربوط به توده بذر دزفول و شوشتر میباشد. توده بذر ایذه و باغملک با میانگین نیروی شکست ۷۵/۱۱و۶۸/۲۱N بیشترین و توده بذر باغملک، دزفول و شوشتر کمترین مقدار نیروی شکست را داشتهاند. تاثیر سرعت بر میزان نیروی نقطه تسلیم بیولوژیکی اثر معنیدار داشت. تاثیر متقابل رقم در سرعت برای مدول الاستیسیته و انرژی شکست معنیدار بود