سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر راحت طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری
علی نعمتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
حیدر آقابابا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

وزغ سبز تورانی turanensisBufoviridis یکی از دوزیستان متعلق به خانواده بوفونیده است که پراکندگی گستردها ی درکشورمان داشته و دربرکه های مشهد به وفور یافت می شود علیرغم این وفور تحقیقات جامعی برروی آن صورت نگرفته و بسیاری از ویژگیهای آن ازجمله خصوصیات فیزیولوژیکی مغفول مانده است بمنظور تعیین برخی از ویژگیهای خونی وزغ سبز تورانی مطالعه کاملی برروی خون این نمونه صورت پذیرفت که دراین مقاله درصد منوسیتهای خونی و مقایسه این پارامتر در دو جنس نروماده ارایه میگردد برای انجام آزمایش 25نمونه 12نمونه ماده و 13نمونه نر از طبیعت شکار و به آزمایشگاه منتقل شد سپس خونگیری ازقبل نمونه ها انجام و تعیین درص د منوسیتها نسبت به سایر گلبولهای سفید صورت پذیرفت براساس اطلاعات بدست آمده درصد منوسیتها درجنس نر 0/28±1/69 و درجنس ماده 0/43±3/58 می ب اشد.