سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرناد نصیرزاده – دکترای مهندسی و مدیریت ساخت
مصطفی خانزادی – دکترای مهندسی عمران
مجید علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پروژه های BOT تحت تاثیر مجموعه ای از ریسکها و عدم قطعیتها می باشند یکی از مهمترین پارامترها در این نوع از قراردادها تعیین طول دوره بهره برداری با در نظر گرفتن اثرات ریسکها می باشد محققان قبلی مدلهای مختلفی برای تعیین طول دوره بهره برداری پیشنهاد داده اند اما تحقیقات انجام شده قبلی با نقایص عمده ایمواجه می باشند که دقت و اعتبار نتایج به دست آمده از آنها را زیرسوال می برد از جمله نقایص این است که در اکثر تحقیقات قبلی اثرات فاکتورهای موثر بر طول دوره بهره برداری در نظر گرفته نشده است همچنین در هیچ کدام ازکارهای انجا مشده قبلی ارتباط بین فاکتورهای اثرگذار بر طول دوره بهره برداری دیده نشده است. دراین تحقیق طول دوره بهره برداری در قراردادهای BOT با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تعیین می گردد رویکرد پویایی سیستم پیشنهادی علاوه بردر نظرگرفتهن تمام پارمترها اندرکنشهای بین پارامترهای مختلف اثرگذار برطول دوره بهره برداری را نیز در نظر می گیرد.