سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید کوهکن – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عمران عالیشاه – استادیار موسسه تحقیقاتی پنبه کشور
ابراهیم هزارجریبی – مربی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور بررسی روابط ژنتیکی عملکرد و اجزای مهم عملکرد لاین های خالص سویا در سال زراعی 1388 141 لاین خالص سویا همراه با سه رقم شاهد( ویلیامز، سحر وDPX در قالب طرح لاتیس ساده 12×12 با دو تکرار آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی عراقی محله گرگان (واقع در 5 کیلومتری جاده آق قلا به گرگان) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر اکثر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری داشتند که دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام دارد. روابط همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه باصفات روز تا گلدهی ،ارتفاع بوته ، تعداد شاخه، تعداد غلاف در بوته، وزن دانه در بوته و درصد پروتئین وجود دارد . همچنین همبستگی منفی و معنی داری بین عملکرد دانه با صفت درصد روغن مشاهده شد. رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات روز تا گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد گره در بوته، تعداد غلاف در بوته و درصد پروتئین بیشترین تغییرات عملکرد را توجیه می کنند، طبق نتایج تجزیه علیت بیشترین و کمترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تعداد غلاف در بوته p=0/29 و درصدپروتئین p=0/26 بود. بر اساس نتایج حاصل شاخص تعداد غلاف در بوته به عنوان معیار گزینش در برنامه های اصلاحی برای بهبود عملکرد دانه شناسایی شد.