سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی یزدی – مدیر دفاتر فنی طرحهای ویژه خوزستان، شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور, مد

چکیده:

با توجه به این که در انج ام عملیات اجرایی ، معمولاً سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانکار وجود داشته که پیمانکار عامل انجام کار، مشاور عامل طراحی و نظارت برحسن انجام کار و نهایتاً کارفرما ب ه عنوان متولی کار ،تأمین اعتبار و بودجه و تحویل گیرنده کار برای انجام بهره برداری مستقیم (و توسط خود ) و یا غیر مستقیم می باشد. هر چند که انجام کار بای د قاعدتاً طبق نقشه و مشخصات باشد ، ولی در کارهای اجرایی و خصوصاً کارهای اجرایی که در طبیعت انجام می شود و در معرض عوامل جوی و طبیعی قرار می گیرد، همچون شبکه های آبیاری و زهکشی، تسطیح اراضی، زهکشی زیر ز مینی، جاده های بین مزارع ، انجام عملیات دقیقاً طبق نقشه و مشخصات معمولاً امکانپذیر نمی باشد . لذا، معمولاً بای د رواداریهایی برای انجام عملیات تعریف شود . این رواداریها قاعدتاً در یک حد معینی با ید به عنوان رواداری مجاز و تا یک حد دیگری که امکان بهره برداری و ا ستفاده از کار باشد، بدون این که به اصول بهره برداری خدشه اساسی وارد آید ، به عنوان رواداری قابل قبول ( با جریمه ) و از یک حد دیگری غیر مجاز گردیده ، به طور ی که باید تخریب یا اصلاح و بازسازی مجدد گردد . این رواداریها متأسفانه در اغلب عملیات اجرایی تعیین و تعری ف نشده اند . لذا در عمل و بخصوص در هنگام تحویل موقت کارهای اجرایی از پیمانکار، مشکلات و ابهامات متعددی پیش می آید که تعیین تکلیف آن ها برای کمیسیون تحویل موقت و یا قبل
از آن برای عوامل اجرایی ( پیمانکار، مشاور و کارفرما) و خصوصاً نحوه رفتار با پیمانکار مشخص نبوده و اغلب به صورت سلیقه ای و چه بسا با تحمل هزینه های سنگین و غیر ضروری نتیجه گیری می گردد . در این مقاله سعی شده است با توجه به تجارب نگارنده و تعداد محدودی دستورالعمل تهیه شده در این زمینه ، برای اغلب عملیات اجرایی زیر بنایی کشاورزی رواداریهایی تعریف و توضیح داده شود . امید است که در آینده با کار منسجم تر و دقیقتر در این زمینه توسط کارشناسان خبره و مهندسین مشاور ، دستورالعمل جامعی برای تحویل کارهای زیر بنایی کشاورزی تدوین و در دسترس عموم قرار گیرد.