سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین خواجه علی – مدیرعامل شرکت مهندسی سپاسد
عبدالمجید مزینی – رئیس کارگاه سد گتوند علیا
محمد رستمی – معاونت اجرائی حفاری های روباز و زیرزمینی سد گتوند علیا
غلامرضا نوروزی – مدیر فنی حفاری سد گنوند علیا

چکیده:

سد گتوند در 30 کیلومتری شهرستان شوشتر و بالاتر از بند تنظیمی گتوند واقع شده است . ایـن سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی و سرریز بتنی بوده و با ارتفاع 178 متر از پی طراحی شده
است . مجموعه مخازن فشار شکن سیستم آبرسان سد گتوند علیا، شامل شـفت مخـزن و دو تونـل افقی با ابعاد مختلف بوده که در بالا و پائین ( تراز 185 و (230 به این شفت متصل می شوند . مغار
متصل شده به شفت مخزن در تراز 230 ، دارای طول 175 متر، ارتفاع 17,5 متر و بیـشترین عـرض 16 متر می باشد . عملیات حفاری به روش چالزنی و انفجار، شامل مرحلـه اول بـه صـورت سـینه کاری و سه مرحله کفبرداری می باشد . در ایـن تحقیـق اثـ ر مراحـل مختلـف عملیـات حفـاری بـر جابجایی ها و بار وارده بر تحکیمات در سقف و دیواره های این مغار مورد بررسـی قـرار گرفتـه است . با توجه به این که در عملیات کفبرداری گام و عمـق پیـشروی بـا توجـه بـه شـرایط زمـین شناسی و جنس سنگ تعیین می شود، تعیین گام و عمـق پیـشروی بهینـه و خـرج ویـژه بهینـه
مصرفی با استفاده از داده های همگرائی سنجی سه نقطـه ای، کـشیدگی سـنجی و لودسـل هـای نصب شده در این مغار مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت اثـر مراحـل مختلـف حفـاری بـر
جابجائی ها و بار وارد بر مغار و گام و عمق پیشروی بهینه و اجرائی مشخص گردیده است