سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن تهرانی زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شیما عزیززاده – دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده عمران و محیط زیست، د

چکیده:

برای دستیابی به کارآمدترین طرح ساختمانی، باید بهنحوی اقدام گردد که سطح عملکرد مناسب و مورد انتظار تامین شود. به همین جهت همراه با افزایش و پیشرفت طراحی و ساخت سازهها، رویکردهای مبتنی بر طراحی براساس عملکرد نیز گسترش روزافزونی یافتهاند. مسالهای که در این راستا و در زمینه امر بهسازی و مقاومسازی قابل بحث و بررسی است، سطح عملکرد سازههای موجود طراحی شده برمبنای آییننامههایی با سایر رویکردها و از جمله آنها ساختمانهای دارای طراحی لرزه ای اولیه براساس استاندارد ۲۸۰۰ ایران است. در این زمینه مطالعات گوناگونی روی انواع مختلفی از سیستمهای موجود صورت گرفته است.سیستم مورد بررسی در این مقاله سیستم دال و دیوار بتنی درجا است که باوجودیکه از سازههای متداول در ایران و نقاط زیادی از جهان به شمار میرود، مطالعات اندکی بر روی آن انجام شده است . در این پژوهش، با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی به کمک نرمافزار قدرتمند Ram Perform 3D برروی ساختمانهای دال و دیوار ۴ ، ۸ ، ۱۰ و ۱۲ طبقه موجود با طراحی اولیهای برپایه ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران و آییننامه AC 2005 به بررسی وضعیت ساختمان ها در سه سطح عملکرد استفاده بیوقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش مطابق دستورالعمل بهسازی لرزهای پرداخته شده است . نتایج بهدستآمده نشانگر جوابگویی مناسب سیستم برای سطح عملکرد ایمنی جانی در سطح خطر ۴۷۵ ساله میباشد