سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید بازدار – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آبخیزداری
کاکا شاهدی – عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رامین فضل اولی – عضو هیئت علمی گروه اب دانشگاه ساری

چکیده:

یکی از راه هایی که می توان خسارات ناشی از سیلاب را کاهش داد تعیین مناطق مولد سیلاب و اعمال روشهای مناسب کنترل ان می باشد دراین مطالعه که در حوضه ابخیز بابل رود انجام گرفت با استفاده از مدل HEC-HMS شبیه سازی بارش – رواناب براساس ۵ واقع دراین حوزه انجام گرفت از ۵ واقعه انتخابی ۴ واقعه برای کالیبراسیون و ۱ واقعه برای اعتبار سنجی مدل استفاده شد. در نهایت با استفاده از روش حذف انفرادی هر واحد هیدرولوژیک در هر بار اجرای مدل سهم هریک از واحدهای هیدرولوژیک در دبی خروجی کل حوضه تعیین گردید نتایج نشان داد که زیرحوضه بابلک بیشترین سهم در دبی خروجی از حوضه را دارد.