سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوادی نژاد –
رضا ابراهیمی کهریزسنگی –
مسعود کثیری –

چکیده:

دراین تحقیق فرآیند سنتز هیدروکسی آپاتایتHAP) در حالت جامد و به روش غیرهمدما انجام گرفت و با استفاده از یک روش بدون مدل تحت آنالیزسینتیکی قرار گرفت . فرآیند سنتز با استفاده از پنتوکسید فسفرP2O5وهیدروکسید کلسیم(Ca(OH)2انجام شد. روش پیشنهادی در این تحقیق توانایی محاسبه پارامترهای سینتیکی (مثلث سینتیکی) یعنی انرژی فعالسازیEa) فاکتور پیش نم ایی ، A)و مدل واکنشf(α را با بیشترین دقت از روی داده های حاصل از آزمایش ترموگراویمتریTG)دارد. در این پروسه واکنش سنتز هیدروکسی آپاتایت تحت چهارسرعت گرمایش مختلف C/min β = 5 ،10 ،12،15 انجام شد و نتایج حاصل به صورت داده های تجربی به وسیله نرم افزار اکسل و با استفاده از توابع سینتیکی روش ویازوکین پیشرفته AIC) مورد تحلیل قرار گرفت و مقدار انرژی فعالسازیEa)برای هرکسر تبدیلα) مشخص از رویروابط موجود بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده، تاثیر سرعت گرمایش بر روند واکنش مشخص شد واطلاعات مربوط به مکانیزم واکنش به دست آمد. تحقیق فوق در راستای استفاده از آنالیزسینتیکی غیرهمدما برای بررسی واکنشهای سنتز درحالت جامد و استفاده از روش غیرخطی و یازوکین یک مطالعه بی سابقه درمبحث سینتیکی می باشد