سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه حیدری – دانشگاه الزهرا گروه فیزیک
عبدالله مرتضی علی – دانشگاه الزهرا گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله روش R, T ( بازتاب و عبور ) را برای محاسبه ضرایب اپتیکی مختلط (k 1 و n 1) لایه نازک فلزی انباشت شده بر روی زیر لایه ای که در بازه طول موج 400 الی 3000 نانو متر تقریبا غیر جاذب است، به کار می بریم. در اینرش برایرتو فرودی غیر پلاریزه با طول موجλ ، پربندهای(T,R) های ثابت را در (k1 , n1) رسم می کنیم. (k1,n1) های به دست آمده از این پربندها مقادیر یکتایی ندارند . در این مقاله روشی ارائه داده ایم که بر اساس آن مقادیر یکتایی از (k1,n1) ها را به دست اورده ایم که با (k1,n1)های حاصل از روش تجربی و همچنین روش کرایمرز – کرونیگ)K,K) توافق خوبی دارند