سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود تحویلدارزاده – محقق ارشد سازمان صنایع دریایی، گروه شناورهای سطحی
حمید زارعتگر – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به معرفی روش نگاشت کانفورمال جهت تعیین تابعی تحلیلی برای نمایش فرم تقریبی مقاطع عرضی بدنه کشتی پرداخته شده است که در محاسبات اولیه هیدرودینامیک کشتیها مورد استفاده قرار میگیرد. جهت استفاده از روش نگاشت کانفورمال محدودیت زیادی وجود ندارد و تقریباً برای هر مقطعی با شکل دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش ضرایب تابع نگاشت طوری تعیین میشوند که مجموع مربعات فاصله میان نقاط مقطع واقعی و مقطع تقریب زده شده حداقل شوند. با استفاده از روش معرفی شده در این مقاله نرم افزاری تهیه شده است که قادر است ضرایب تابع نگاشت را محاسبه نموده و فرم مقطع تقریبی را به همراه فرم مقطع واقعی رسم نماید. با استفاده از این نرم افزار، ضرایب تابع نگاشت برای مقاطع دو بعدی یک کشتی کانتینربر بدست آمده است که فرم مقاطع بدست آمده توسط این ضرایب نسبت به مقاطع واقعی انحراف بسیار کمی دارند. روش نگاشت کانفورمال میتواند در یک نرم افزار تخمین حرکات شناور در دریا مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت منجر به محاسبه حرکات شناور در امواج دریا گردد. همچنین در این مقاله جهت درک کارایی و میزان تأثیر نگاشت کانفورمال بر دقت ضرایب هیدرودینامیکی، این ضرایب برای مقطعی مستطیل شکل بدست آمده و با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده است.