سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن حسن آبادی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر رجبی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا شجاعی – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد محمودیه – دانشکده فیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تابع موج نسبت ی باریونها در حضور پتانسیل نگه دارنده با ضرایب نامشخص را بدست م ی آوریم سپس با مساو ی قرار دادن مولفه بـالای ی وپایینی تابع موج نسبیت ی،معادله ای برا ی شعاع باریون وهمچنین رابطه ا ی برا ی جرم سکون باریون بدست م ی آوریم . به کمک شعاع بار ی هر باریون،ضرایب پتانسیل را تعیین کرده وسپس تابع موج بر حسب ضرایب بدست آمده مشخص م ی شـود . بااسـتفاده از نظر یـ ه اخـتلال مستقل از زمان واستفاده ازتابع موج نسبتی بدست آمده اثرات پتانسیل اسپین وایزو اسپین را در جابجایی انرژی باریون بدست می آوریم