سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – استادیار گروه عمران، مرکز آموزش عالی فنی امام محمدباقر (ع) ساری

چکیده:

ضریب رفتار به عنوان ضریبی که در بر گیرنده عملکرد غیر ارتجاعی سازه ها در برابر زلزله های شدید است، کاربرد وسیعی در آئین نامه ها، برای تعیین مقاومت ارتجاعی مورد نیاز سازه ها دارد. هرچه مقدار این ضریب به واقعیت نزدیکتر باشد، تعیین مقاومت مورد نیاز سازه ها ، دقیق تر خواهد بود. ضریب رفتار به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها، ظرفیت شکل پذیری، زمان تناوب اصلی و مقاومت افزون است. به منظور بررسی چگونگی و میزان تاثیر هر یک از پارامترهای فوق تحقیقاتی انجام گرفته است و روابطی برای تاثیر کمی آنها ارائه شده است. ولی وجود بعضی ضرایب مجهول و همچنین چگونگی ارتباط پارامترهای موثر سبب گردیده و چگونگی استفاده از روابط موجود ارائه شده است و به کمک آنها ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح با تعداد طبقات مختلف محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد، مقدار ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح برابر ۳/۵ بوده که بامقدار پیشنهادی در آئین نامه ۲۸۰۰ برای قابهای خمشی بتن مسلح با شکل پذیری معمولی (Rw=5) تفاوت چندانی ندارد.