سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان خسروی نیا – کارشناس ارشد سازه های ابی
سیدحسن گلمایی – دانشیار گروه مهندسی اب
میرخالق ضیاتبار احمدی – استاد گروه مهندسی اب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

امروزه مدلهای بهینه سازی کیفیت آب های سطحی کاربرد گسترده ای در شبیه سازی و برنامه ریزی مدیریتی سیستم های رودخانه ای دریاچه ها ، خورها و مخازن دارند مدل ریاضی WASP7 امکان شبیه سازی کیفی دو بعدی و سه بعدی منابع اب را دارد و براحتی می تواند برای شبیه سازی هیدرولیکی و کیفی مخازن و خورها مورد استفاده قرارگیرد ضریب زبری مانینگ یکی از پارامترهای مهم در شبیه سازی می باشد دراین تحقیق رودخانه کارون از ایستگاه ملاثانی تا فارسیات به چهار قسمت تقسیم شده است و پس از شبیه سازی کیفی این مقطع مدل به به دفعات زیاد برای مقادیر مختلف ضریب زبری ثابت در کل محدوده و همچنین تغییر پارامتر n در هرکدام از قسمتهای محدوده طرح اجرا گردید.