سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه بیرجند، بخش مهندسی برق، گروه قدرت- بیرجند
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق- تهران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی برق- تهران

چکیده:

قابلیت هایی همچون حضور اپراتور و وجود سیست م های کنترل و نظارت در پس ت های فوق توزیع، این پس ت ها را به مکان مناسبی برای احداث منابع تولید پراکنده مبدل نموده است . در این مقاله روشی برای تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده جهت نصب در پست های فوق توزیع ارائه شده است . در همین راستا ابتدا هزینه ها و منافع اقتصادی ناشی از احداث این منابع به صورت ریاضی مدل سازی شده و از ترکیب آنها تابع هدف مسأله فرموله بندی شده است . همچنین محدودی تهای بهر هبرداری از منابع تولیدی مبتنی بر ژنراتورهای سنکرون که سهم عمده فناور ی های مرسوم تولیدات پراکنده را به خود اختصاص داده اند، در مد ل سازی منظور شده است . مد لسازیپیشنهادی به گونه ای است که استراتژی بهینه بهر ه برداری از واحد تولیدی نیز مشخص می گردد. در انتها با انجام آزمای ش هایی کارایی مدل پیشنهادی نشان داده شده است.