سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم عجبی فرشباف – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
رسول کاظم زاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
محمدرضا عزیزیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده:

نحوه از بین بردن فرونشست ولتاژ ناشی از را هاندازی موتورهای القائی موضوع این مقاله م یباشد. اگر یک جبران کننده سری در ورودی موتور نصب گردد، جریان گذرای بزرگ ناشی از کلیدزنی می تواند موجب آسیب جبرا نکننده یا تخلیه انرژی ذخیره شده در آن گردد. به همین دلیل در این مقاله روشی جهت تعیین مقادیر نامی جبران کننده از جریان راه اندازی موتور و میزان انرژی مورد نیاز در زمان را هاندازی، استخراج و ارائه گردیده است. شبیه سازی ها توسط نرم افزارPSCAD انجام یافته و موثر بودن نتایج حاصل از بررس یهای این مقاله را نشان می دهند