سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین نظری – دکترای برنامه ریزی ، مدرس دانشگاه فرهنگیان
حسین شاه بندری – دانشجوی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
ابوالفضل بخشی – دانشجوی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
حمید گشول – دانشجوی دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر توسعه برنامه های درسی ارزش آفر ین ادراک شده بوده است. جامعه آماری اینپژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل داده اند. شیوه نمونهگیری، طبقه ای متناسب با حجم بوده که از بین دانشجویان (1820 نفر) تعداد 317 نفر بطور تصادفی برای تحقیق انتخابشدند. ابزار تحقیق سه پرسشنامه محقق ساخته بوده اند که عبارتند از: 1. پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر توسعه برنامه های درسی ارزش آفر ین (α=0/88)؛ 2.پرسشنامه محقق ساخته بهبود نگرش دانشجویان (α=0/95)؛ 3.پرسشنامه محقق ساخته برنامه های درسی ارزش آفرین ادراک شده (α=0/91). روایی محتوایی پرسشنامه های یاد شده بر اساس نظرات اساتید و کارشناسان تأمین شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه گام به گام، و آزمون مدل معادله ساختاری استفاده شده است. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، تعیین هدفهای یادگیری مبتنی بر نیازهای دانشجویان، تغییر روشهای یاددهی-یادگیری، بهره گیری از فناوری های نوین آموزش، بهره گیریاز فرصت های یاددهی-یادگیری جدید و بهره گیری از شیوه ارزشیابی مبتنی بر یادگیری در حد تسلط، بر توسعه برنامههای درسی ارزش آفرین ادراک شده مؤثر بوده است. نیز نتایج نشان داد، بهبود نگرش دانشجویان، رابطه بین عوامل پنجگانهمؤثر بر ارزش آفرینی برنامه های درسی را با توسعه برنامه های درسی ارزش آفرین ادراک شده، واسطه گری می کند.