سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سبحان گلچین گله دونی – دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه نشخوارکنندگان
اسداله تیموری یانسری – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایوب فرهادی – دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح دام

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثرات تیمارهای شیمیایی و اندازه ذرات برفراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک DM پروتئین خام CP و الیاف نامحلول در شوینده خنثی NDF کنجاله کانولا و علوفه یونجه در شکمبه انجام شد دراین آزمایش از دو راس میش نژاد زل فیستوله گذاری شد ه در شکمبه با میانگین وزنی 2±30 کیلوگرم و سن یکسال استفاده شد نمونه ها در کیسه های نایلونی در شکمبه گوسفندان با جیره حاوی علوفه خشک یونجه و جو به نسبت 75 به 25 براساس DM تغذیه شدند. در ساعات متوالی 0، 3 ، 6 ، 9 ، 12 و 24 ، 36 ، 48 و 72 و 96 ساعت شکمبه گذاری شدند. داده های حاصل از آزمایشات فوق در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. میانگین فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای NDF CP DM کنجاله کانولا و علوفه یونجه بطور معنی داری تحت تاثیر سطح اسید مورد استفاده و اثر متقابل نوع تیمار مورد استفاده قرارگرفتند. همچنین این فراسنجه ها برای علوفه یونجه تحت تاثیر اندازه ذرات علوفه قرارگرفتند. استفده از اسید و اندازه ذره مختلف بخش بالقوه قابل تجزیه و نرخ تجزیه پذیری ماده خشک کنجاله کانولا و علوفه یونجه را همراهبا کاهش اندازه ذرات یونجه درشکمبه کاه شداد همچنین استفاده از اسید تجزیه پذیری NDF کنجاله کانولا را در شکمبه افزایش داد لیکن با کاهش اندازه ذره یونجه تجزیه پذیری NDF کاهش را نشان داد نتایج تجزیه پذیری CP نشان داد که تجزیه پذیری CP کانولای فراوری شده به میزان معن یداری در شکمبه کاه ش یافت درمورد یونجه نیز با کاهش یافتن اندازه ذره یونجه تجزیه پذیری CP کاهش یافت.