سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیداحسان صابری – کارشناسی ارشد شیلات
آزاده طوسی – کارشناسی ارشد علوم جانوری
سیدمهیار میرا – کارشناسی ارشد شیلات
سیدصابر مستولی زاده – کارشناسی ارشد شیلات

چکیده:

نهرخرما رود ازرودخانه های زیرحوضه بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر می باشد که درجنوب شرق این شهرستان جریان دارد که درانتها به سمت رودخانه گرگان رود حرکت نموده تا به دریای خزر بریزد اهداف عملیاتی انجام پذیرفته شده دراین مطالعه شناسایی گونه های بنتوزی نهرخرمارود و فراوانی آنها درایستگاه های مختلف به همراهی شناسایی زیستی و تعیین متوسط دمای آب و هوای منطقه مورد مطالعاتی درطول سال میب اشد بدین منظور ازمرداد ماه 1386لغایت شهریورماه 1387 هفت ایستگاه مطالعاتی درطول مسیر رودخانه انتخاب و بصورت ماهانه با استفاده ازقاب توری cm (Surber sampler40×40 به مدت یکسال نمونه برداری انجام پذیرفته و سپس نمونه های جمع آوری شده با فرمالین 4 درصد تثبیت و جهت بررسی به ازمایشگاه منتقل گردید همی شوند طی بررسی ها چهارراسته بی مهرگان آبزی Ephemeroptera,Diptera,Trichoptera,Crustaceaشناسایی و تغییرات فصلی آنها به تفکیک ایستگاه های موردبررسی قرارگرفتند. راسته Ephemeroptera با سه خانواده Ecdyonuridae Bateidae,Caneaidaeراسته Diptera با چهارخانواده Chironomidae,Simuliidae,Tabanidae,Tipulidae راستهTrichoptera با یکخانواده Hydropsichilidae و راسته Crustacea با یک خانواده Gammaridae دارای بیشترین تراکم دراین شناسایی ها بودند.