سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

پریسا کوباز – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بخش کشت بافت و انتقال ژن
ابوالفضل جوکار – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور ایجاد واریته های حاوی صفات مطلوب گونه ها و جمعیتهای مختلف جنس رز جمع آوری شده و برای تعیین ارتباطات بین گونه ای و نشان دادن قرابت های گونه ای و همچنین شناسایی هر نوع تنوع در میان جمعیت ها صفات کمی و کیفی در آنها مورد بررسی قرارا گرفت. بدین منظور 14 جمعیت از 3 گونه R. pimpinellifolia L. MR. foetida Herrmann و R.hemispherica Herrmann از بخش Pimpinellifoliaeمتعلق به زیر جنس Rosa از جنس رزاز مناطق مختلف ایران جمع آوری شده و 42 صفت کیفی و 8 صفت کمی (میانگین 5 نمون) مورد مطالعه قرار گرفت. داده های کیفی کدبندی و داده های کمی اندازه گیری شدند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. تجزیه خوشه ای تفاوت بین گونه R. pimpinellifoliaرا با گونه های دیگر و شباهت بسیار زیاد دو گونه R. hemispherica و R. foetida را نشان داد. ضمن آن که نتایج به خوبی نزدیکی بسیار زیاد گونه ها را در قالب یک بخش نشان داد که در تایید طبقه بندی جنس رز و تحقیقات قبلی می باشد. همچنین به منظور تعیین متغیرترین اختصاصات مورفولوژیکی در بین گونه ها و جمعیتها، آنالیز فاکتور مبتنی بر تجزیه به مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفت. شش فاکتور اول در آنالیز داده های کیفی 80% تغییرات را به خود اختصاص داده و داده های کیفی قادر به تعیین قرابت و تفاوت بین گونه ها و جمعیت ها و تاثیر نزدیکی اکولوژیکی در قرابت بین آنها را نشان دهند.