سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منا صامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،دانشکده علوم زمین، دانشگاه
علیرضا زراسوندی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید چمرا
فاطمه راست منش – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید چمرا
هوشنگ پورکاسب – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید چمرا

چکیده:

مطالعه حاضر تلفیق شواهد زمین شناسی و زمین شیمیایی جهت تعیین ماهیت سیال در کانسار سرب و روی گل زرد . شواهد صحرایی نشان می دهد ساختار چینه کران کانه زایی در سنگ میزبان فیلیتی ،در کناررگه های کوارتزی کانسارسازی به طور عمده وابسته به این نوع رگه ها می باشد،از آنجا که ساختار چینه کران بیانگر رسوبی بودن کانسارهای سرب و روی می باشد لذا شواهدی نظیر کانی شناسی و بافت کانه در سنگ میزبان و رگه های موجود نیز تاییدی بر رسوبی بودن کانسار گل زرد است.مطالعات ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی، حاکی از تلفیق دو نوع سیال دریایی و هیدروترمال در زمان شکل گیری کانسار میباشد. به طور کلی مطالعات نشان می دهد نهشته شدن کانه های فلزی به صورت همزمان از سیال هیدروترمالی حمل شده به منطقه و نهشته گذاری در امتداد کوارتز های رگه ای که توسط این سیالات به جاگذاشته شده اندصورت گرفته است. بنابر این نحوه نهشته شدن این فلزات از سیال از آبهای هیدروترمال و در یک محیط دریایی صورت پذیرفته است.