سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا تمدنی کناری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
موسی حسام – استادیاران گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی –
مهدی مفتاح هلقی –

چکیده:

با توجه به کاهش بارندگی در سالهای اخیر، آبهای زیرزمینی همواره به عنوان یکی از منابع مهم تأمین آب شرب وکشاورزی مطرح بوده است. بنابراین کیفیت این منابع از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. کاتیونها وآنیونهای مختلف مخصوصاً نیترات، از جمله آلودهکنندههای منابع آب زیرزمینی است که عمدتاً در ارتباط با مناطق کشاورزی و محدودههای دفع فاضلاب میباشد از این رو لازمه هرگونه اقدام جهت کنترل و کاهش آلودگی آبهایزیرزمینی و تأثیرات آنها، آگاهی کامل از نحوه توزیع و پراکندگی آلودگیهای موجود بوده، که در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی صرفاً از طریق نمونه برداری از چاههای بهرهبرداری منطقه مورد مطالعه و درونیابی نقاط نمونه برداری شده وانجام آنالیزهای مختلف امکانپذیر میباشد. با توجه به افزایش حجم دادهها، ماهیت رقومی آنها، روشهای تحلیلدادههای مکانی از قبیل روشهای آماری، نمی توانند از سرعت، دقت و کارایی کافی برخوردار باشند. استفاده از علم کاوش دادهها، راه حل مناسبی برای تحلیل و استخراج اطلاعات مفید از دادههای مکانی موجود می باشد. استفاده ازفناوریهای نوین از روشهایی است که میتواند تجزیه و تحلیل و دسترسی به اطلاعات زیاد و متنوع را آسانتر کند و به این ترتیب به مدیران جهت تصمیم گیری بهینه کمک میکند. در این مطالعه زمینآمار و روشهای مختلف آن وهمچنین مزیتها و محدودیتهای این روش در بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی بیان شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد رویکردهای زمین آماری اگرچه ممکن پیشبینی دقیقی را در نقاط غیر نمونه فراهم نکنند، اما آنها میتوانند استراتژی مناسبی برای مدیریت آب آلوده را است ترسیم نمایند، در صورتی که درست به کار گرفته شوند