سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
حسن میوه چی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق تعیین مناسبترین درصد رطوبت بذر هنگام برداشت بعنوان معیاری برای زمان مناسب برداشت بذر دو رقم کلزا در منطقه دزفول می باش. این پژوهش در قالب یک آزمایش عاملی (فاکتوریل) 2 4 بر مبنای طرح پایه کاملاتصادفی با 3 25 و 35 ردصد) ،15 ، تکرارکه عامل اول دو رقم کلزا ( هایولا 401 و هایولا 308 ) و عامل دوم رطوبتهای مختلف زمان برداشت ( 10 می باشند و طی دو سال متوالی اجرا شد. نتایج حاصله نشان داد که بالاترین درصد جوانه زنی اولیه و نهایی برای بذر رقم هایولا 401 و در رطوبت 15 درصد بدست آمده است. همچنین بیشترین وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه در رطوبت 15 درصد حاصل شده است. بذور رقم هایولا 401 درصد جوانه زنی اولیه و نهایی بیشتری نسبت به رقم هایولا 308 داشتند. همچنین درصد ج.انه زنی اولیه و نهایی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، شاخص قدرت گیاهچه و سرعت جوانه زنی روزانه در رطوبت 15 درصد بیشتر از بقیه رطوبتها می باشد بنحویکه رطوبتهای10 ، 25 و 35 درصد به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند. بطور کلی بذور با رطوبت 15 درصد در هر دو رقم کیفیت بهتری نسبت به سایر رطوبتها دارا می باشند