سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حجت الله جلیلیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
محمد اوژن – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
منصور نجفی حاجیور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
قباد رستمی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

در اکثر مواقع جهت احداثطرح های آبی نظیر سدها به تخمین حداکثر بارش محتمل و نهایتا حداکثر سیل محتمل نیاز است و بدین منظور بررسی این دوپدیده از دیدگاه علمی و عملی ضرورتپیدا می کند. روشهای متعددی برای محاسبه حداکثر بارش محتملوجود دارد یکی از روشهای تخمین حداکثر بارش محتملاستفاده از روش منحنی پوشمی باشد در روش منحنی پوش کلیه داده های مربوط به بارش ثبت شده برای یک منطقه بر روی نموداری که محور x در آن زمان و محور y بارش می باشد و هر دو محور آن لگاریتمی است منتقل می شود و در نهایت خطی رسممی شود که کلیه وقایع بارش مشاهده شده در زیر آن قرار می گیرد، .مقادیر بارش حداکثر بدست آمده از اینروش چونمقادیری هستند که در گذشته اتفاق افتاده اند بنابراین می توانند برای تعیین حداکثر بارش محتمل با اطمینان بیشتریمورد استفاده قرار گیرندو هزینه های طراحی را کاهش دهند. در این تحقیق برای استان ایلام اقدام به تهیه منحنی پوش بارش گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که حداکثر بارش 24 ساعته مشاهده شده در استان ایلام 103 میلی متر و برای دوره 48 ساعته 129میلی متر و برای یک دوره یک ماه 438.4میلی متر و برای یک سال 1016.9میلی متر می باشد.