سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از مخاطرات عمده در مناطق کوهستانی ایران و مناطق مشرف به سازه های عمرانی ، وقوع انواع ناپایداریهای طبیعی بویژه زمین لغزش ها می باشد . حوضه آبریز سد بهشت آباد از جمله
مناطقی است که در آن خطرات ناشی از زمین لغزش بایستی مد نظر قرار گیرد . در این پژوهش پایگاه داده های فضایی برای زمین لغزش ها توسط تکنیک های GIS ارائه شده است . ایجاد روابط کمی بین زمین لغزش ها و عوامل مؤثر بر آنها، با کمک مدل فاکتور قطعیتCF (CertaintyFactor) مورد بحث قرار گرفته است . عوامل مؤثر بر زمین لغزش ها همانند سنگ شناسی، زاویه
شیب، جهت شیب، ارتفاع و غیره، در منطقه مورد بحث شناسایی شده اند . اجتماع مقادیر CF بر اساس روابط خاص و نیز پهنه بندی زمین لغزش ها، می تواند در شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در زمین لغزش , مفید واقع گردد . در پایان می توان نتایج این تحقیق را در مطالعات زیست محیطی سد به کار برد