سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد سعیدی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، گروه معدن، قروه، ایران
فرشاد دارابی گلستان – کارشناسی ارشد- نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

چکیده:

تعداد ٢١۶ نمونه از محدوده مورد مطالعه طلای پهنه برشی کرویان برداشت شده و با روش جذب اتمی برای طلا و سایر عناصر از جملهW ،V ،Sb ،Pb ،Ni ،Na ،Mo ،Hg ،Fe ،Cu ،Cr ،Co ،Ba ،As ،Ag مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته است. با بررسی تغییرات عناصر نامبرده در محدوده طلای پهنه برشی کرویان مشاهده میشود که منطقه مورد مطالعه در دو محدوده مقدار طلای بالاتری (مناطق دوگانه ١ و ٢دارای طلا بالای2000ppb نسبت به سه محدوده آنومال دیگر (مناطق سه گانه ٣ و ۴ و ۵ با طلای درحدود500ppbدارد. بر اساس نقشههای توزیع فضاییHg ،Asبعنوان هال ههای فوق کانساری وCo وNiبعنوان درون کانساری و عناصرPb و Zn ،Cu بعنوان تحت کانساری و مقدار زمینه این عناصر مشخص شد که با وجود مقادیر بالای طلا در محدود ههای ١ و ٢ مقادیر ضریبAs.Hg دارای مقدار کم، اما در محدوده های ٣ و ۴ و ۵ دارای مقدار بالا م یباشد