سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر دبیریان – کارشناس ارشد ترویج کشاورزی
احمد رضوانفر – دانشیار دانشکده اقتصادو توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر تعیین مولفه های بازدارنده عملکرد شغلی کارشناسان ترویج می باشد این تحقیق از نوع پیمایشی است جامعه آماری تحقیق حاضر را کارشناسان ترویج استان همدان تشکیل داده اند روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات پانل متخصصان بدست آمد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل عاملی متغیرهای بازدارنده عملکرد شغلی کارشناسان نشان داد که این متغیرها را میتوان در چهار عامل تحت عناوین : موانع سازمانی مدیریتی، موانع عدم آگاهی از وظایف شغلی، موانع فردی – حرفه ای، موانع تسهیلاتی نامگذاری و دسته بندی کرد.