سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید خلیل پور – کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حسن ثروتی – کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سیدمهدی میراسماعیلی – استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این تحقیق رفتار خزش فروروندگی و مکانیزمهای خزشی آلیاژ ریختگی Mg-4%Sn با درصدهای مختلف کلسیم مورد بررسی قرار گرفت. کلسیم در سه حالت 3و2و4 درصد وزنی به آلیاژ پایه اضافه شد. ریزساختار آلیاژهای مورد نظر، بوسیله میکروسکوپ نوریXRD و SEM مورد مطالعه شد. نتایج ریزساختاری نشان داد که اضافه کردن کلسیم بدلیل تشکیل فازهای پایدار، پایداری حرارتی آلیاژ پایه را افزایش می دهد. آزمونهای خزش فرورو ندگی در دماهای 172 تا 202 درجه سانتیگراد تحت تنشهای نرماله مختلف 0/0225تا0/035 مورد بررسی قرار گرفت. در اثر افزودن کلسیم به آلیاژMg-%4Sn نرخ خزش حالت پایدار کاهش یافته و مقاومت به خزش، بدلیل تشکیل ترکیبات بین فلزیMg2Ca وCaMgSn بهبود می یابد. بیشتری ن مقدار بهبود با اضافه سازی 4 درصد وزنی کلسیم حاصل شد. براساس رابطه خزش توانی حالت پایدار، توان تنشیn) در محدوده 7-5 انرژی اکتیواسیون خزشQ) در محدود kJ/mol104/5 JH113/8kJ/mol بدست آمد