سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود شورچه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
حسین توکلی الله آبادی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقدار و جهت تنشهای برجا در محل اجرای فضاهای زیرزمینی، پروژه های معدنی و پروژه های عمرانی، اهمیت زیادی دارد . نیاز به تخمین این تنشها منجر به توسعه و تکمیل تجهیزات و روشهای
ویژه این کار شده است . از جمله این روشها که موسوم به آزادسازی تنش است روش ساده، سریع و اقتصادی کم مغزه گیری است . این روش برای تعیین تنش برجا در گالری D0 معدن بزرگ زغال سنگ پابدانا استفاده شده است . به منظور تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسون سنگ برای انجام محاسبات، از آزمایش مقاومت فشاری تک محوره استفاده شده است . بعد از تعیین کرنشها با
استفاده از سیستم گلچه های کرنش سنجی مقادیر تنشهای افقی و قائم از روابط تئوری الاستیسیته محاسبه شده است . در نهایت مقادیر تنشهای اصلی حداقل و حداکثر وهمچنین جهت آنها از روابط مربوط به دایره موهر تعیین شده اند .