سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا عبدالخانی – فوق لیسانس رشته الودگی محیط زیست، کارشناس گشت و بازرسی منابع اب اداره امور اب منطقه غرب خوزستان
جلال عبودی – فوق لیسانس رشته تنوع زیستی

چکیده:

رودخانه شاوور در شمال غرب استان خوزستان واقع است. افزایش فعالیتهای کشاورزی، آلودگی نفتی، ورود فاضلابهای شهری و درمانی شهرستان شوش موجب آلودگی رودخانه به فلزات سنگین می شوند. جهت بررسی نقش گیاه لویی درتجمع و پالایش فلز نیکل پنج ایستگاه (بستگی به وضع آلاینده ها)که هر کدام حاوی سه تکرار انتخاب شد. هضم نمونه های رسوب با استفاده از روش(ASTM,2000) و هضم نمونه گیاهی با استفاده از روش(Yap,2008) انجام شد. دامنه میانگین(میانگین چهار فصل) غلظت فلز نیکل 17.5 تا 77 و در گیاه لویی بین9.6 تا 15.95 میلی گرم بر کیلو گرم وزن خشک می باشد. مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری در غلظت فلز نیکل در ایستگاه های مختلف وجود دارد (p<0.05). ولی میانگین غلظت فلز در گیاه و رسوب در فصول مختلف اختلاف معنی داری وجود ندارد (p>0.05)و تغییر فصول تاثیری در میانگین غلظت نیکل در گیاه لویی و رسوبات وجود ندارد. در بررسی رابطه بین میانگین غلظت فلز نیکل در رسوبات و میانگین آن در گیاه مدل رگرسیونی نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد P<0.05)و .(r=44 مطالعه نشان داد که بیشترین مقدار شاخص تجمع(BCF) فلز مربوط به بافت ریشه (0.20) و کمترین مقدار آن در برگ (0.16) می باشد و بیشترین ضریب انتقال (TF) مربوط به بافت ساقه (0.77) می باشد و ضریب انتقال فلز نیکل در گیاه در حد متوسط است. همچنین میانگین غلظت فلز نیکل در رسوب ?ریشه ? ساقه ? برگ می باشد. و می تواند ناشی از خاصیت جا به جایی کم این عنصر باشد.