سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی پرتوی – دانشجوی ک ارشناسی ارشد
محسن محمدیان – استادیار، گروه مهندسی برق – قدرت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه بهره گیری از آرایه های خورشیدی بعنوان یکی از منابع مهم انرژی تجدیدپذیر با نرخ قابل توجهی رو به افزایش است. از آن جا که توان خروجی آرایههای خورشیدی وابسته به شدت تابش، دما و ولتاژ پایانه می باشد، کنترل نقطهی کار آن ها به منظور جذبحداکثر توان از اهمیت زیادی برخوردار است. در مقاله حاضر از ساختار پیشنهادی جدیدی جهت ردیابی نقطه حداکثر توان استفاده شده است که ترکیبی از روش غیرخطی و روش متداول اغتشاش و مشاهده میباشد. شبیه سازیهای انجام شده نشان میدهد که تعیین نقطهی عملکرد بهینه با ترکیب این دو روش، علاوه بر کاهش چشمگیر زمان دستیابی به نقطهی حداکثر توان، کارآمدی سیستم را به خصوص هنگام تغییرات شرایط آب و هوایی افزایش میدهد. در این مطالعه از نرم افزار سیمولینک متلب برای شبیه سازی استفاده شده است