سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

امیر سبزی پور – دانشجو دکترا علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی آموزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیامنور شهرستان کوهدشت
کبری گونانی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی آموزشی، مدرس دانشگاه پیامنور شهرستان کوهدشت
شکوفه حسنی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی
حبیب الله کونانی – کارشناس راهنمایی و مشاوره

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور استان لرستان انجام شد پژوهش به لحاظ هدفکاربردی و به لحاظ روش گردآوری دادهها، توصیفی _ پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه پیام-نور استان لرستان میباشد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری نمونه آماری شامل کل جامعه که 42 نفر مدیر و کارمند است می باشد. ابزارگردآووری دادهها پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت است. روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و اساتید متخصص و پایایی آن ازطریق اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برابر 92/4% است. بعد از تکمیل پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها، دوره های آموزشی پیشنهاد شده را شناسایی کرده و به منظور تعیین نیازهای آموزشی و شکاف بین وضع موجود و مطلوب از آزمون ناپارامتریک ویل کاکسون استفاده شد. و سپس نیازهای آموزشی با استفاده از میانگین و آزمون رتبه ای فریدمن اولویت بندی شدند. و برنامه آموزشی متناسب بانیازهای اولویت بندی شده ارائه گردید. که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی دار آماری بین سطح موجود و مطلوب دانش، مهارت و نگرش مدیران وکارکنان می باشد. و در این زمینه ها مدیران و کارکنان به آموزش نیاز دارند.