سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ابراهیم مردانی – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
بیژن آل ابراهیم – کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

ارتقای سطح زندگی شهروندان در کشورمان تقاضای مردم را برای محصولات کشاورزی باکیفیت افزایش داده است . این در حالی است که تعداد زیاد تولیدکنندگان کشاورزی شدت رقابت را در بین کشاورزان برای فروش محصولاتشان بیشتر کرده است. لذا کشاورزانی م یتوانند در بازار محصولات کشاورزی دوام بیاورند که به اصول و قوانین مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی توجه کنند . مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی گزینه ای است هم برای پاسخ گویی به انتظارات و خواسته های مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و هم برای موفقیت در بازار رقابتی محصولات کشاو رزی. مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی از . شش بخش (مؤلفه) تشکیل شده است : 1. عملیات کشاورزی موثر بر کیفیت محصولات کشاورزی 2 انبارداری محصولات کشاورزی 3. بسته بندی محصولات کشاورزی 4. فرآوری و تبدیل محصولات کشاورزی 5. مهارت های بازاریابی محصولات کشاورزی 6. آشنایی با رفتار مشتریان. هدف این مطالعه شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی کشاورزان استان چهار محال و بختیاری پیرامون مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نوع رو ش های توصیفی پیمایشی و همبستگی می باشد.بین سن و میزان سابقه اشتغال در حرفه کشاورزی هر فرد با میزان نیازآموزشی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد . میزان ضرایب همبستگی نشان می دهد که اگر چه تاثیر سن و میزان سابقه اشتغال در حرفه کشاورزی بر میزان نی از آموزشی معنی دار است اما سن و سابقه اشتغال تاثیر ناچیزی در تشدید نیاز آموشی فرد دارند . بین میزان تحصیلات با میزان نیاز آموزشی هر فرد رابطه معکو س و معنی دار ی وجود دارد اما شدت رابطه پایین است. روابط مستقیمی بین میزان مالکیت زمی نهای زراعی و باغی با میزان نیازآموزشی هر فرد به دست آمد اما این رابطه معنی دار نمی باشد . رابطه معکوس و معن ی داری بین میزان درآمد ماهیانه کشاورز و میزان نیاز آموزشی وی در پنج مؤلفه مشاهده شد . افرادی که درآمد بالاتری دارند میزان نیاز آموزشی آنها کمتر از دیگران است