سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین عنایتی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علی کدخدایی ایلخچی – دکتری زمین شناسی نفت
حمزه مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین نویدطلب – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوبی شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

ارتباط دو پارامترمهممخزنی تخلخل و تراوایی درسنگهای کربناته بسیارپیچیده و مبهم می باشد برای درک بهتری ازرفتار جریانی واحدهای مخزنی ارتباط تخلخل تراوایی و زون بندی مخزنی واحدهای جریانی تعریف شده اند با مشخص نمودن واحدهای جریانی درهرچاه و تطابق آنها درچارچوب چینه نگاری سکانسی می توان وضعیت آنها را درفواصل بین چاهی بررسی نموده و مدلی مخزنی ارایه داد دراین مطالعه براساس دو روش نشانگر زون جریان FZI و نمودار لورنز اصلاح شده برمبنای چینه نگاری SMLP واحدهای جریانی برای توالی پرمو تریاس میدان گازی پارس جنوبی مشخص شده اند با مقایسه واحدهای جریانی حاصل ازاین دو روش مشخص شد که واحدهای جریانی تعیین شده براساس نمودار لورنز اصلاح شده برمبنای چینه نگاری با توجه به جایگاه سکانسی آنها برای ارزیاب یکلی چارچوب جریانی یک مخزن درمقیاس میدان مناسبتر می باشد