سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاشم شریعتمدار –
بیژن طاهری –

چکیده:

دراین مقاله طیف ظرفیت قابهای بتنی مسلح با استفاده ازروش پوش اور محاسبه گردیده است . برای رسیدن به این هدف سه نوع سازه با ارتفاع کوتاه ۴ طبقه و متوسط ۸ طبقه و بلند ۱۶ طبقه انتخاب گردیدند . در ادامه سازه تحت با ر استاتیکی غیر خطی قرارگرفتند و منحنی ظرفیت این سازه ها براساس برش پایه تغییر مکان بام محاسبه گردید و طیف نیاز نیز براساس آیین نامه ۲۸۰۰ محاسبه و ترسیم گردید و درنهایت طیف ظرفیت و طیف نیاز دریک نموداربر اساس مختصات ADRS ترسیم گردیدند و نقطه عملکرد سازه ها که ازتقاطع این دوطیف بدست آمد محاسبه و تعیین شد با مقایسه نتایج این سه تحلیل به این نتیجه رسیدیم که هرچه ارتفاع سازه ها بیشتر میشود انعطاف پذیری سازه ها بیشتر شده و نقطه عملکرد آنها درتغییر مکان بیشتری اتفاق می افتد .