سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن عابدی نیستانک – بخش نیروگاه – مرکز تحقیقات نیرو
همایون گل محمدی – بخش نیروگاه – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

واحد پالایش دهنده آب چگالیده وظیفه حفظ کیفیت آب در چرخه واحد نیروگاه، درحد مشخصات کیفی قابل قبول که عمدتاً توسط طراحان توربین و دیگ بخار ] ۱ و ۲ و [ ۳ تعیین گردیده است، را بعهده دارد . لذا اطلاعات اولیه جهت انتخاب نوع و طراحی پلایش دهنده آب چگالیده برای چرخه آب و بخار واحدهای نیروگاهی بایستی همزمان با انجام طراحی چرخه آب و بخار ( چرخه حرارتی ) از طرف طراحان ( عرضه کننده گان ) مؤلفه های اصلی چرخه ( توربین، دیگ بخار و چگالیده ) در اختیار قرار گیرد . همزمانی طراحی چرخه حرارتی واحد با انتخاب و طراحی واحد پالایش آب چگالیده این امکان را بوجود می آورد که داده های طراحی سازه های سالن توربین، آرایش تجهیزات چرخه حرارتی در محوطه چگالنده و گرمکن ها، سیستم های برق رسانی به تجهیزات چرخه حرارتی سیستم کنترل و ابزار رقیق و دیگر ملزومات واحد پالایش آب چگالیده در طراحی چرخه اصلی ملحوظ گردد . بعبارت دیگر محل قرارگیری تجهیزات واحد پالایش، لوله کشی، مسیر کابل ها و دیگر موارد در چیدمان سالن توربین تأثیر گذاشته و لذا هماهنگی کامل بین گروههای طراحی بعمل خواهد آمد .
علا . ه بر آن از طرف انتخاب کننده نوع و یا طراح واحد پالایش پارامترهایی مانند فضای مورد نیاز، فشار عملیاتی واحد پالایش، محل انشعاب و لوله کشی آب چگالیده از چرخه اصلی به واحد پالایش و بر عکس بعنوان داده های ورودی قبل از انجام طراحی آرایش سالن توربین در اختیار طراحان واحد قرار می گیرد . در این گونه موارد طراح سیستم آب چگالیده ( از چگالنده اصلی تا هوازدا ) جهت تأمین فشار لازم برای هوازدا با توجه به وجود واحد پالایش معمولاً از دو مرحله پمپ آب چگالیده استفاده می نماید . مرحله اول بلافاصله پس از چگالنده ( مکش تحت خلاء نسبی ) و مرحله دوم پس از واحد پالایش خواهد بود . نیروگاه حرارتی تبریز که دارای دو واحد با قدرت ۳۸۷ مگاوات می باشد بدون در نظر گرفتن واحد پالایش آب چگالیده در چرخه حرارتی طراحی واحدهای نیروگاه مواردی چون اختصاص محوطه ای در سالن توربین جهت استقرار تجهیزات واحد پالایش آب چگالیده، مرحله ای نمودن پمپاژ آب چگالیده، تأمین ملزومات ( هوای فشرده، آب بدون یون، برق رسانی، کنترل ابزار دقیق، … . غیره ) برای سیستم پالایش موردنیاز و توجه نبوده است لذا برای انتخاب نوع و طراحی سیستم پالایش آب چگالیده واحدهای این نیروگاه، علاوه بر پارامترهای کیفی آن در چرخه حرارتی ( که توسط طراحان و عرضه کنندگان توربین ودیگ بخار تعیین گردیده است ) ، پارامترهای سازگاری با شرایط موجود چرخه و آرایش تجهیزات در سالن توربین و محوطه نیروگاه نیز بایستی مد نظر قرار گیرد .
در پروژه انتخاب نوع و طراحی سیستم پالایش آب چگالیده برای نیروگاه تبریز که علاوه بر پارامترهای ذکر شده، پارامترهایدیگری چون هزینه های اولیه، هزینه های عملیاتی، حداقل تغییرات در رژیم شیمیایی چرخه آب و بخار، عدم تغییر موازنه حرارتی چرخه حرارتی نیز بایستی بررسی و اعمال می گردید، تعیین پارامترها و اولویت بخشیدن به آنها از نظر درجه
اهمیت جهت تعیین نوع سیستم پالایش، محل استقرار تجهیزات، نحوه ارتباط با چرخه حرارتی نقش تعیین کننده ای داشته که در ادامه به تفکیک ارائه میگردد .