سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام بهنژادی – دانشجوی دکتری مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
جواد مقدم – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشگاه ص

چکیده:

این پژوهش در راستای ادامه تحقیقات جهت کاهش مشکلات زیست محیطی باطلههای هیدرومتالورژیکی روی و لیچینگ فلزات قیمتی از این منابع ثانویه انجام گرفته است. بدین منظور باطله حاوی 0/11درصد نقره مورد استفاده در محلول آب رنمک طعام (عامل لیچ کننده) و هیپو کلریت کلسیم (عامل اکسید کننده) لیچ شده تا نقره آن انحلال یابد . در ای ن مقاله میزان تاثیر هر یک از پارامترها و بره مکنش های بین پارامترها بر روی انحلال نقره از باطله هیدرومتالورژیکی روی به روش طراحی آزمایش فاکتوریل ناقص تعیین شده است. طراحی آزمایش و آنالیزهای مربوطه توسط نرم افزار آماریDesign-Expert 7 انجام گرفته است. 16 آزمایش بدون تکرار جهت بررسی اثرات پارامترهای زمان،(t= 120 و 16 min) دما 70 و 3 T= نسبت جامد به مایعpH=0/ 2 و 5 ) pH ،(S/L=1/ 1 و 6 /38 و غلظت هیپو کلریت کلسیم3 و g L-1 C=0/6 انجام شده است.