سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صفورا اسدی کپورچال – استادیار گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
اصلان اگدرنژاد – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی آب، اهواز – ایران
محمد الباجی – استادیار، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران، اهواز- ایران

چکیده:

شبکه عصبی مصنوعی یک نوع سامانه پردازشی داد هها است که از مغز انسان ایده گرفته و پردازش داده ها را بر عهدهپردازنده های کوچک و بسیار زیادی سپرده که برای حل یک مسئله به صورت شبکه ای به هم پیوسته و موازی با یکدیگر رفتارمی کنند. در پژوهش حاضر به منظور تعیین کیفیت آب، داده های ماهانه مربوط به یک دوره 44 ساله برای رودخانه کارون ازسال 1346 تا 1390 جهت استفاده در شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. براین اساس داده های ورودی به شبکه عصبیشامل غلظت های سدیم، منیزیم، کلسیم، ما ههای سال، هدایت الکتریکی و دبی بوده و درصد جذب سدیم درآب (SAR) بهعنوان پارامتر خروجی شبکه عصبی MLP در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج حاصله شبکه عصبی فوق در پیش بینی SARمنطقه مطالعاتی از اطمینان قابل قبولی برخوردار بوده و ضریب همبستگی بین داده های واقعی و پیش بینی شده نزیک یک بوده و درتحلیل حساسیت انجام شده پارامترهای غلظت سدیم و ماه سال دارای بیشترین تأثیر بر روی خروجی SAR بوده و بقیه پارامترهای ورودی در پیش بینی SAR حساسیت قابل اهمیتی نداشته اند.